Telerau ac Amodau

Defnyddio Cynnwys

Mae’r Telerau ac Amodau Defnyddio hyn yn berthnasol i holl ddefnyddwyr y wefan hon. Os na dderbyniwch y Telerau ac Amodau Defnyddio hyn, yna dylech roi’r gorau i ddefnyddio’r wefan hon ar unwaith. Mae eich defnydd o’r wefan hon yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau ac Amodau Defnyddio hyn. Ni allwn warantu y byddwch bob amser yn gallu cyrchu’r wefan; ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw ymyrraeth neu oedi a brofwch wrth gyrchu’r wefan, beth bynnag yw’r achos. Nid yw Our Sam yn gwarantu bod y wefan na’r gweinydd sy’n sicrhau ei bod ar gael yn rhydd o firysau neu chwilod.

Dylid anfon yr holl sylwadau ynglŷn â’r wefan at: [email protected]

Ymwadiad Atebolrwydd

Er y cymerwyd pob gofal i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac yn gyfredol, nid yw Sands yn derbyn unrhyw atebolrwydd i unrhyw barti am golled, neu ddifrod a achosir gan ddibynnu a roddir ar y wybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon neu trwy hepgor neu gwallau sut bynnag a achosodd erioed. Nid oes unrhyw beth ar y wefan hon yn gyfystyr â chyngor proffesiynol a dylai unrhyw ddefnyddiwr y wefan ymgynghori â gweithiwr proffesiynol cymwys addas i gael cyngor sy’n ymwneud ag ymholiad neu fater penodol.

Eiddo deallusol

Mae cynnwys y wefan hon yn hawlfraint © 2021 o Our Sam. Dim ond at eich defnydd personol eich hun y gallwch chi gopïo, lawrlwytho ac atgynhyrchu’r Cynnwys. Rhaid i chi beidio â defnyddio’r Cynnwys i’w atgynhyrchu ar unrhyw wefan arall, nac mewn unrhyw ffordd at ddibenion masnachol er budd oni bai eich bod yn cael ein caniatâd ysgrifenedig yn gyntaf. Mae’r term “Cynnwys” yn cynnwys yr holl destun, delweddau a graffeg (ac eithrio rhai delweddau wedi’u trwyddedu gan drydydd partïon) sy’n ymddangos ar y wefan, a dyluniad a chynllun y wefan. Hawlfraint neu nod masnach trydydd partïon yw rhai delweddau a logos cwmnïau ar y wefan hon ac mae unrhyw ddefnydd yn ddarostyngedig i delerau ac amodau trydydd partïon o’r fath.

Diffiniadau Cyfyngedig, Dynodedig ac anghyfyngedig

Cronfeydd cyfyngedig yw’r cronfeydd hynny a ddaeth i law at bwrpas neu brosiect penodol ac na ellir eu gwario at ddibenion neu brosiectau eraill heb gydsyniad rhoddwr.

Mae cronfeydd dynodedig yn gronfeydd a ddynodwyd gan Our Sam at bwrpas penodol. Gellir defnyddio’r cronfeydd hyn at bwrpas arall, o fewn nodau ac amcanion elusennol yr elusen.

Mae cronfeydd anghyfyngedig yn gronfeydd y gall yr elusen eu gwario ar unrhyw bwrpas neu brosiect sy’n unol â’i nodau a’i amcanion elusennol.

Dolenni

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae’r dolenni hyn er hwylustod ichi yn unig ac nid yw Our Sam yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefannau trydydd parti sy’n gysylltiedig â’r wefan hon, ac nid yw’n cymeradwyo nac yn cymeradwyo cynnwys unrhyw un o’r gwefannau trydydd parti hyn.

Polisi Preifatrwydd

Credwn yn gryf mewn amddiffyn preifatrwydd defnyddwyr. Edrychwch ar ein Polisi Preifatrwydd yma. Mae unrhyw wybodaeth a gyflwynir i’n Sam trwy’r wefan hon yn cael ei chadw o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.
Y Gyfraith ac Awdurdodaeth

Mae eich defnydd o’r wefan hon, y telerau hyn ac unrhyw faterion sy’n codi yn ddarostyngedig i gyfreithiau Lloegr. Mae unrhyw anghydfod yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw Llysoedd Lloegr. Ac eithrio fel y darperir yn benodol fel arall, mae’r wefan hon wedi’i thargedu at drigolion y DU yn unig, ac mae’r gwasanaethau ar gael iddynt yn unig.

Swyddfa Gofrestredig

Gweithredir y wefan hon gan Our Sam, a’i swyddfa gofrestredig yw: 8 Willow Close, Upton, Caer CH2 1JA. Rhif Cofrestru Elusen 1191411.