Our Sam Polisi Preifatrwydd Elusen

Rydym yn addo cysylltu â chi mewn ffordd sy’n gweithio i chi yn unig, a’i gwneud hi’n hawdd i chi ddweud wrthym sut yr hoffech chi dderbyn gwybodaeth gennym ni.

Rydych chi’n rhan hanfodol o’r gwaith a wneir gan Our Sam yn y gwaith rydyn ni’n ei wneud i godi ymwybyddiaeth, deall a gwella cefnogaeth i rieni sy’n cael eu heffeithio gan golli babanod o ganlyniad i gamesgoriad, genedigaeth farw a marwolaeth newyddenedigol. Mae angen i ni sicrhau y gallwn eich cyrraedd yn y ffordd iawn ac ar yr amser iawn. Yn hynny o beth, rydyn ni’n addo cysylltu â chi mewn ffordd sy’n gweithio i chi yn unig, a’i gwneud hi’n hawdd i chi ddweud wrthym ni sut yr hoffech chi dderbyn gwybodaeth. Rydyn ni am i chi bob amser fod yn hollol gyffyrddus â sut mae’ch data personol yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio. Rydym hefyd yn dilyn yr holl ddeddfwriaeth a chanllawiau codi arian a diogelu data cymwys.

Rydym yn sicrhau, o leiaf, ein bod yn defnyddio’ch data yn unol â’r holl gyfreithiau cymwys sy’n ymwneud â diogelu data personol. Mae’r polisi hwn yn esbonio:

 • Pa ddata y gall Our Sam ei gasglu amdanoch chi.
 • Sut y byddwn yn defnyddio’r data hwnnw.
 • P’un a ydym yn datgelu’ch manylion i unrhyw un arall.
 • Sut rydyn ni’n rheoli’ch data personol – diogelwch, storio a chadw.
 • Eich dewisiadau o ran y data rydych chi’n ei ddarparu i ni.
 • Sut rydyn ni’n defnyddio cwcis i ddarparu gwasanaethau i chi neu i wella’ch defnydd o’n gwefannau.

Dylid anfon unrhyw gwestiynau sydd gennych mewn perthynas â’r polisi hwn neu sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i [email protected]

Sylwch efallai y bydd angen i ni ddiwygio neu ddiweddaru’r polisi hwn o bryd i’w gilydd, er enghraifft os oes newid yn y ffordd yr ydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol neu oherwydd diweddariadau i’r gyfraith. Dylech wirio’r wefan hon o bryd i’w gilydd i sicrhau eich bod wedi gweld y fersiwn fwyaf diweddar o’r polisi hwn.

Cyfeirir at eich data personol (sef unrhyw ddata sy’n eich adnabod chi, neu y gellir ei nodi fel un sy’n ymwneud â chi’n bersonol) fel ‘data personol’ yn y polisi preifatrwydd hwn a bydd yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio gan Ein Sam ‘ni’, ac yn hysbys fel y ‘rheolydd data’.

At ddibenion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) (Rheoliad (EU) 2016/679), a ddaw i rym ar 25 Mai 2018 i ddisodli Deddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf), mae’r rheolwr data yn gwmni elusennol cyfyngedig trwy warant yng Nghymru a Lloegr o dan Rhif Elusen yng Nghymru a Lloegr 1191411 ac mae gennym ein swyddfa gofrestredig yn 8 Willow Close, Upton, Caer CH2 1JA. Mae’r polisi hwn (ynghyd â’n telerau defnyddio ac unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atynt ynddo) yn nodi’r sail y bydd unrhyw ddata personol a gasglwn gennych chi, neu a ddarperir gennych i ni, yn cael ei brosesu gennym ni.

Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein mesurau diogelwch a’n harferion o ran eich data personol a sut y byddwn yn ei drin.

Dyma wybodaeth amdanoch chi rydych chi’n ei rhoi i ni trwy lenwi ffurflenni ar ein gwefan neu trwy ohebu â ni dros y ffôn, trwy’r post, e-bost neu fel arall. Mae’n cynnwys gwybodaeth rydych chi’n ei darparu pan fyddwch chi’n cofrestru i ddefnyddio ein gwefan, cymryd rhan mewn byrddau trafod, negeseuon preifat neu swyddogaethau eraill ar ein gwefan, a phan fyddwch chi’n riportio problem gyda’n gwefan. Gall y wybodaeth a roddwch inni gynnwys eich enw, e-bost, cyfeiriad a rhif ffôn a gwybodaeth arall wrth i chi ddewis ei datgelu.

4.2 Pan fyddwch chi’n rhoi gwybodaeth i ni

Pan fyddwch yn ymgysylltu â ni efallai y byddwn yn gofyn am wybodaeth bersonol pan fyddwch: yn rhoi rhodd i ni, yn cofrestru ar gyfer digwyddiad, yn tanysgrifio i gylchlythyr, yn ymgysylltu â’n gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu neu gymorth, gwybodaeth a hyfforddiant, neu’n darparu gwasanaethau personol i ni gwybodaeth mewn unrhyw ffordd arall. Gall y wybodaeth hon gynnwys:

 • Eich enw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.
 • Data ariannol (megis manylion cyfrif banc a ddarperir gennych chi, ac a yw rhoddion â chymorth rhodd. Gweler Adran Eich Hawliau).
 • Cofnod o’r rhoddion ariannol yr ydych wedi’u gwneud a data am eich statws treth at ddibenion Cymorth Rhodd.
 • Manylion eich diddordebau, barn, dewisiadau a’r ffyrdd rydych chi’n eu cefnogi neu wedi ein cefnogi ni – ee mewn perthynas ag unrhyw ymgyrchoedd, digwyddiadau neu weithgareddau codi arian rydych chi wedi cymryd rhan ynddynt. Pan fyddwch chi’n derbyn cyfathrebiad efallai y byddwn ni’n casglu data am sut rydych chi’n ymateb i’r cyfathrebiad hwnnw neu’n rhyngweithio ag ef, a gallai hyn effeithio ar sut rydyn ni’n cyfathrebu â chi yn y dyfodol.

Pan fyddwch chi’n darparu’ch gwybodaeth bersonol i’n Sam, gwnewch yn siŵr ei bod yn gywir ac yn gyfoes. Bydd hyn yn caniatáu inni gysylltu â chi yn effeithiol ac yn effeithlon er mwyn delio â’ch rhoddion, codi arian, cefnogaeth, gwybodaeth neu gwestiynau cwestiynau / anghenion neu ddarparu data i chi am ein gwaith. Cysylltwch â ni os hoffech chi newid y manylion personol sydd gennym amdanoch chi trwy gysylltu â’n Tîm Gofal Cefnogwyr yn y cyfeiriad a ddarperir isod.

4.3 Pan fyddwch chi’n defnyddio gwefannau Our Sam

Pan ddefnyddiwch ein gwefannau: OurSam.org.uk (gan gynnwys gwefannau cysylltiedig a microsites gan gynnwys sos.oursam.org.uk rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydyn ni’n gwneud hyn i ddarganfod pethau fel nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o’r wefan. Dim ond mewn ffordd nad yw’n adnabod unrhyw un y caiff y wybodaeth hon ei phrosesu. Nid ydym yn gwneud, ac nid ydym yn caniatáu i unrhyw drydydd parti, wneud unrhyw ymdrech i ddarganfod pwy yw’r rhai sy’n ymweld â’n gwefan.

Pan fyddwch yn darparu eich manylion personol wrth lenwi ffurflen gofrestru, rhoi rhodd, rhannu eich stori trwy ffurf we, cyfathrebu â ni neu gofrestru ar gyfer neu dderbyn gwasanaeth ar ein gwefannau, byddwn yn casglu’r data hwn a’i storio yn eich cofnod felly i gyflawni’ch cais, ateb eich ymholiadau a chadw cofnod o’n gohebiaeth â chi.

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis. Mae cwcis yn ffeiliau sy’n cael eu hanfon i’r cyfrifiadur neu’r ddyfais lle rydych chi’n cyrchu ein gwefannau, ac maen nhw’n casglu ychydig bach o ddata. Fe’u defnyddir i storio gwybodaeth am gyfrifiadur neu ddyfais o’r fath a’ch dewisiadau fel nad oes raid i’n gwefannau ddal i ofyn amdanoch. Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan Our Sam fel a ganlyn:

 • Bydd y ffurflen a ddefnyddir ar Our Sam Siop Ar-lein yn casglu data – fel eich enw, e-bost a’ch cyfeiriad post – a fydd yn caniatáu i’n Sam eich adnabod ar bob achlysur eich bod yn prynu neu’n rhoi rhodd. Mae ein ffurflenni ar-lein eraill hefyd yn caniatáu inni wneud hyn er mwyn ein helpu i ddarparu gwybodaeth benodol amdanoch pan fyddwch yn eu llenwi. Efallai y bydd hyn yn helpu i lenwi gwybodaeth am eich enw, neu’ch dewisiadau cyswllt yn awtomatig.
 • Er mwyn caniatáu inni gasglu data ystadegol a pherfformiad ynghylch sut y defnyddir y wefan. Efallai y byddwn yn casglu data geolocation am eich lleoliad daearyddol, y ddyfais symudol sy’n cael ei defnyddio ac i gadarnhau pa borwr rydych chi’n ei ddefnyddio, a systemau gweithredu cyfrifiadur sy’n cael eu defnyddio. Nid yw’r data hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth adnabyddadwy am bobl. Rydym yn defnyddio’r data hwn i wella ymarferoldeb ein gwefan a sicrhau eich bod chi’n cael profiad da wrth ei bori.
 • Defnyddir cwcis picsel Facebook, Twitter a LinkedIn i gasglu data ynghylch pa rannau o’r wefan sy’n cael eu cyrchu gan bobl sy’n ddefnyddwyr cofrestredig y gwasanaethau cyfryngau cymdeithasol hyn. Mae’r darparwyr gwasanaeth hyn yn casglu’r data hwn, sydd wedyn yn caniatáu i’n Our Samgyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Dim ond data cydgasgledig gan y cwmnïau hyn sydd gan Our Sam, nid gwybodaeth bersonol adnabyddadwy.
 • Pan fydd cefnogwr yn creu tudalen codi arian neu’n rhoi rhodd trwy blatfform trydydd parti, byddwn yn storio’r data am y rhodd a phwy a’i hanfonodd.

4.4 Dolenni ar ein gwefan

O bryd i’w gilydd, gall ein gwefan gynnwys dolenni i drydydd partïon. Os dilynwch ddolen i unrhyw un o’r gwefannau hyn, nodwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Gwiriwch y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn.

Am fanylion pellach am hyn, gweler ein Polisi Cwcis.

4.5 Pan fyddwch chi’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol

Pan edrychwch ar gynnwys a gyhoeddwyd gan Our Sam gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a gynhelir ar draws llwyfannau amrywiol, byddwn yn casglu ac yn derbyn gwybodaeth sy’n darparu data cyfanredol sy’n ymwneud ag eitemau fel golygfeydd fideo, demograffeg a data lleoliad. Gall ffynonellau’r data hwn gynnwys:

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Vimeo
 • Pinterest

Cesglir gwybodaeth bersonol adnabyddadwy am bobl sy’n cyrchu’r llwyfannau hyn er mwyn caniatáu i’n Our Sam gyrraedd a marchnata cynulleidfaoedd newydd.

Efallai y byddwn weithiau’n casglu data ychwanegol amdanoch chi gan sefydliadau neu gwmnïau eraill sy’n darparu data o ffynonellau sydd ar gael i’r cyhoedd, fel y gallwn ei gwneud hi’n haws i chi gefnogi Our Sam trwy ddarparu manylion i chi am y mathau o weithgareddau a gwasanaethau y gallwn eu cynnig. Rydym yn sicrhau bod data o’r fath yn cael ei gasglu o ffynonellau cyfreithlon yn unig ar sail gyfreithlon, deg a thryloyw yn unol â’r gyfraith diogelu data berthnasol.

Gall y data amdanoch chi y gallwn ei gasglu gan drydydd partïon gynnwys:

 • Eich enw, cyfeiriad post, rhif ffôn, e-bost, er enghraifft gan JustGiving, Virgin MoneyGiving, MuchLoved, CAF ac Charities Trust, sef ein gwasanaethau ar-lein ar gyfer gwneud rhoddion uniongyrchol a rhoddion a gynhyrchir o godi arian gan gefnogwyr Our Sam
 • Data i gategoreiddio a chreu categorïau cefnogwyr. Nid yw hyn yn cynnwys gwybodaeth sy’n adnabod pobl yn benodol, dim ond creu proffiliau o ffactorau cyffredinol a ddefnyddiwn i gategoreiddio rhannau o’n cofnodion.

4.6 Pan ddefnyddiwch siop ar-lein Our Sam

Pan fyddwch chi’n gwneud archeb o’n siop Our Sam neu’n rhoi rhodd, byddwn ni’n prosesu’ch data personol i ddarparu’r gwasanaethau hyn i chi. Mae ein defnydd o’ch data personol fel hyn yn cynnwys, yn benodol, pasio’ch data personol trwy ein cronfa ddata ddiogel sy’n cynhyrchu eich cofnod cyswllt. Mae angen i ni brosesu eich data personol fel hyn i gofnodi ac olrhain eich rhoddion a’ch archebion

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth i drydydd partïon os ydym dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich gwybodaeth er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein telerau defnyddio neu i amddiffyn ein hawliau, eiddo, neu ddiogelwch o’n defnyddwyr, neu eraill.

Efallai y byddwn hefyd yn datgelu pan fydd un neu fwy o’r canlynol yn berthnasol:

 • Os ydych wedi cytuno’n benodol y gallwn rannu eich gwybodaeth bersonol â’r trydydd partïon neu’r unigolion hynny at ddiben penodol.
 • Pan ddefnyddiwn gwmnïau eraill (a elwir yn ‘broseswyr data’) i ddarparu gwasanaethau ar ein rhan sydd ond yn prosesu gwybodaeth bersonol yn unol â’n cyfarwyddiadau. Er enghraifft, cwmnïau sy’n darparu: gwasanaethau postio neu farchnata uniongyrchol sy’n anfon deunydd atoch trwy’r post, e-bost neu neges destun, dadansoddi cwsmeriaid, asesu, proffilio ac wrth ddefnyddio archwilwyr neu gynghorwyr. Hefyd, gallwn ddefnyddio sefydliadau trydydd parti (unwaith eto yn prosesu data o dan ein cyfarwyddiadau) i godi arian ar ein rhan. Er enghraifft, efallai y byddwn yn defnyddio cwmni i alw cefnogwyr sydd wedi cytuno i gysylltu â nhw dros y ffôn ynghylch ymgyrch, apêl neu roddion.
 • Os yw Our Sam yn defnyddio hysbysebu wedi’i dargedu ar Facebook, Twitter a LinkedIn sy’n cynnwys rhannu gwybodaeth gefnogwr ddethol gyda’r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol hyn i greu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer hysbysebu. Mae’r broses yn ddiogel ac mae Facebook, Twitter a LinkedIn yn dileu’r wybodaeth bersonol a anfonir atynt ar ôl i broffiliau cynulleidfa newydd eu defnyddwyr gael eu creu. Ni fyddai unrhyw wybodaeth bersonol newydd yn cael ei hychwanegu gennym at eich cofnod cefnogwr o ganlyniad i hyn.
 • Prosesu taliadau cardiau credyd / debyd. Nid yw Our Sam yn trin nac yn storio data cardiau credyd / debyd ei hun, ond mae’n defnyddio gwasanaethau prosesu cardiau debyd a chredyd diogel a ddarperir gan Stripe yn unol â safonau’r Diwydiant Cerdyn Talu (PCI). Bydd data cardiau debyd a chredyd yn cael ei gasglu’n uniongyrchol gan y darparwyr gwasanaeth prosesu cardiau hyn pan fyddwch chi’n rhoi rhodd i’n Sam neu’n prynu rhywbeth gan ddefnyddio Our Sam Siop.
 • Efallai y byddwn yn datgelu ystadegau cyfanredol am ein cefnogwyr a gwerthiannau siopau ar-lein i ddisgrifio ein gwasanaethau a’n gweithrediadau i ddarpar bartneriaid, hysbysebwyr, trydydd partïon parchus eraill ac at ddibenion cyfreithlon eraill – nid yw’r ystadegau hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy’n adnabod pobl.

Ymchwil a phroffilio cefnogwyr mewnol

Rydym yn cwblhau ymchwil trwy ddadansoddi llwyddiant ein hymgyrchoedd a’n digwyddiadau, er mwyn nodi patrymau, tueddiadau a meysydd i’w datblygu yn y dyfodol. Mae cael y wybodaeth hon yn caniatáu inni ddeall ein cefnogwyr yn well, gwella ein perthynas â chi a darparu profiad cefnogwr gwell i chi. Trwy wneud hyn, rydym yn sicrhau bod cefnogwyr yn cael y cyfathrebiadau, y cynhyrchion a’r data sy’n bwysig iddyn nhw yn unig, a bod ein hadnoddau elusennol yn cael eu defnyddio mewn ffordd gost-effeithiol.

I gyflawni hyn, rydym yn dadansoddi ac yn ymchwilio i ddata cefnogwyr i grwpio pobl gyda’i gilydd o ran nodweddion cyffredin er mwyn cynnig gwybodaeth, hysbysebu, gwasanaethau a chyfathrebiadau mwy perthnasol a theilwra i chi.

Rydym yn cadw golwg ar swm, amlder a gwerth cefnogaeth pob unigolyn. Os yw’n ymddangos, yn seiliedig ar ddata a ddarparwyd inni (megis lleoliad daearyddol, demograffeg, neu roddion blaenorol), efallai y byddwch yn barod ac yn gallu darparu mwy i gefnogi cenhadaeth Ein Sams, yna efallai y byddwn yn cysylltu â chi i weld a yw rydych chi’n dymuno gwneud hynny.

Efallai y byddwn hefyd yn cael data o ffynonellau eraill, sydd ar gael ar gronfeydd data cyhoeddus a masnachol. Gall hyn gynnwys cael data sy’n gysylltiedig â chategorïau ffordd o fyw ac economaidd-gymdeithasol. Dadansoddir a modelir y data hwn gyda’r bwriad o greu clystyrau o fathau o gefnogwyr. Nid yw priodoleddau wedi’u personoli i unigolion, ond maent yn asesiadau wedi’u modelu sy’n priodoli sgôr neu fesur cyffredinol i gofnodion cefnogwyr a geir ym mhob clwstwr.

Efallai y byddwn hefyd yn cynnal ymchwil i gefnogwyr sy’n cynnwys casglu data o ffynonellau cyhoeddus am nifer gyfyngedig o gefnogwyr y credwn y gallant ddylanwadu ar lunwyr polisi i hyrwyddo buddiannau teuluoedd mewn profedigaeth ac a allai effeithio ar newid a allai helpu i leihau nifer y babanod sy’n marw. Efallai y byddwn hefyd yn ymchwilio i gefnogwyr y credwn y gallant ddod yn gefnogwyr ariannol sylweddol i genhadaeth Ein Sam, gan gynnwys pobl adnabyddus neu ddylanwadol. Rydyn ni’n sicrhau bod y ffynonellau rydyn ni’n eu defnyddio yn gronfeydd data cyhoeddus parchus fel Tŷ’r Cwmnïau, allfeydd newyddion prif ffrwd neu ffynonellau cyfryngau dibynadwy eraill. Gall y ffynonellau hyn gynnwys:

 • 192.com
 • Cylchgrawn Cymdeithas Sifil a Chodi Arian
 • Cyllido Ymddiriedolaeth
 • Comisiwn Etholiadol
 • Rheolaeth Heddiw
 • Rhestrau Cyfoethog y Sunday Times

Byddwn yn sicrhau nad ydym yn defnyddio data am unigolion y bwriedir yn glir iddynt fod yn breifat neu’n casglu gwybodaeth mewn modd ymwthiol preifatrwydd na fyddai gennych yn rhesymol ei ddisgwyl gennych. Byddwn hefyd yn eich hysbysu o’r defnydd hwn cyn gynted ag sy’n rhesymol bosibl.

Efallai y bydd Our Sam yn casglu’r hyn a elwir yn ‘gategori arbennig’ neu wybodaeth bersonol ‘sensitif’ am gefnogwyr – mae hyn yn cynnwys data sy’n ymwneud ag iechyd rhywun neu’r math o brofedigaeth y maent wedi’i brofi yn bennaf – ond hefyd o bryd i’w gilydd darddiad ethnig, credoau crefyddol neu gysylltiad gwleidyddol. Ar yr adegau pan fydd Our Sam yn casglu’r math hwn o wybodaeth bersonol sensitif bydd ar gyfer gweithgareddau neu ddigwyddiadau penodol. Er enghraifft:

Ras marathon noddedig neu weithgareddau codi arian eraill, fel teithiau cerdded. Fodd bynnag, dim ond gyda’ch caniatâd y byddwn yn casglu’r data hwn, fel arfer gyda’r nod o roi’r gefnogaeth a’r cymorth angenrheidiol i chi i’ch galluogi i gymryd rhan yn ddiogel yn y mathau hyn o ddigwyddiad (er enghraifft, gwybodaeth am iechyd).

NEU

Efallai y bydd achlysuron hefyd pan fyddwch chi’n rhannu stori neu brofiad amdanoch chi’ch hun a / neu brofedigaeth sy’n cynnwys gwybodaeth bersonol sensitif sy’n berthnasol i genhadaeth Our Sam i’w defnyddio mewn ymgyrch neu farchnata cysylltiedig â gwasanaeth neu weithgaredd penodol. Pan gesglir eich gwybodaeth fel hyn byddwn bob amser yn dweud wrthych sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio ac yn sicrhau eich caniatâd penodol i’w defnyddio yn y modd hwn.

Ni fydd Our Sam yn cysylltu’n fwriadol ag unrhyw un o dan 18 oed i ofyn iddynt am roddion neu fathau eraill o gyfraniad ariannol.

Fodd bynnag, efallai y byddwn yn anfon cyfathrebiad gweinyddol ‘diolch’ at y plentyn os yw wedi codi arian i gefnogi Our Sam y gellir ei anfon trwy’r rhiant neu’r gwarcheidwad neu beidio, yn dibynnu ar y wybodaeth gyswllt a gyflwynir.

Mae Our Sam yn dibynnu ar yr amodau cyfreithiol canlynol a ddisgrifir yn Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE i ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd a ddisgrifir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn:

 • Cydsyniad: pan fyddwch yn cydsynio neu’n optio i mewn i dderbyn gwybodaeth a marchnata trwy e-bost. Rydym yn defnyddio’r caniatâd hwn i gynnig marchnata i chi gan ddefnyddio e-bost yn ogystal â hysbysebu wedi’i dargedu, gan gynnwys trwy wefannau cyfryngau cymdeithasol, megis Facebook, Twitter a LinkedIn.
 • Rhwymedigaethau cyfreithiol: lle rydym dan rwymedigaeth gyfreithiol i brosesu eich data personol at bwrpas penodol. Er enghraifft, rhwymedigaethau mae’n rhaid i ni ddal gwybodaeth am roddion neu reoli gwybodaeth Cymorth Rhodd yn unol â deddfau treth cymwys. Efallai y bydd angen i ni brosesu gwybodaeth bersonol weithiau er mwyn i ni allu sefydlu neu arfer ein hawliau cyfreithiol neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.
 • Buddiant cyfreithlon: lle mae gennym fuddiant cyfreithlon. Dyma’r sylfaen gyfreithiol yr ydym yn dibynnu arni i anfon gwybodaeth a marchnata trwy e-bost, post neu ffôn pan fyddwch chi’n cymryd rhan mewn cefnogi cenhadaeth Sands trwy roi rhodd, neu ofyn am wybodaeth am ein gwaith, marchnata, ymgyrchoedd a digwyddiadau neu wasanaethau eraill.
 • Bydd gennym hefyd fuddiant dilys mewn gallu defnyddio a phrosesu gwybodaeth bersonol at ddibenion gweinyddol mewnol, a phan fydd angen cymryd mesurau i amddiffyn ein rhwydwaith TG a diogelwch data neu i amddiffyn ein hunain (a’n buddiolwyr a’n cefnogwyr) rhag risgiau. i’n helusen fel twyll, ymddygiad troseddol neu ddifrod i enw da. Wrth brosesu eich gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar fuddiant cyfreithlon, byddwn yn sicrhau ei bod yn cael ei harfer yn gymesur a’i bod bob amser yn gytbwys yn erbyn yr hawliau preifatrwydd a hawliau cyfreithiol eraill sydd gennych fel unigolyn.
 • Contract: lle cytunwn i ddarparu unrhyw gynhyrchion a / neu wasanaethau i chi, byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol er mwyn trefnu i ddarparu’r cynhyrchion a / neu’r gwasanaethau hynny yn ogystal â chyflawni rhwymedigaethau i chi neu orfodi ein hawliau o dan unrhyw gontract mae gyda ni gyda chi.

Os ydym yn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol sy’n cael ei hystyried yn ‘gategori arbennig’ neu’n ‘sensitif’ fel y cyfeirir ati uchod, dim ond gyda’ch caniatâd penodol y byddwn yn gwneud hyn; neu, lle bo angen, i amddiffyn eich buddiannau hanfodol (neu fuddiannau rhywun arall) mewn argyfwng; neu, lle rydych eisoes wedi rhoi cyhoeddusrwydd i wybodaeth o’r fath (fel eich cysylltiadau gwleidyddol); neu, lle mae angen i ni ddefnyddio data o’r fath mewn cysylltiad â hawliad cyfreithiol sy’n berthnasol i ni; neu, os ydych wedi darparu gwybodaeth i ni sy’n ymwneud â’ch profiad o golli babi er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich targedu gyda’r gwasanaethau a’r wybodaeth gywir.

Rydym yn darparu cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol, ymgyrchu a chodi arian i gefnogwyr sy’n cynnwys newyddion, gwybodaeth a data am:

Our Sam a’n gwaith gyda theuluoedd mewn profedigaeth, gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol eraill; ymchwil, polisi a dylanwadu; gwella cymorth profedigaeth a gofal profedigaeth; a digwyddiadau ac ymgyrchoedd cysylltiedig.

Ymgyrchoedd i gefnogi teuluoedd mewn profedigaeth; codi ymwybyddiaeth o’r materion sy’n ymwneud â gofal profedigaeth a chymorth profedigaeth; ac ymchwil, polisi ac arfer ar lefel leol a chenedlaethol yn ymwneud â chymorth profedigaeth.

 • Deisebau ar-lein a phapur yn ymwneud ag ymgyrchoedd.
 • Cyfleoedd i wirfoddoli.
 • Apeliadau a chodi arian (gan gynnwys rhoddion, cystadlaethau, rafflau a gweithgareddau hyrwyddo tebyg).
 • Ein digwyddiadau.
 • Cynhyrchion a gwasanaethau a gynigir gan Our Sam Siop Ar-lein.
 • Gadael gwaddol.
 • Cylchlythyrau a diweddariadau.

Mae Our Sam yn dibynnu ar roddion a chefnogaeth gan eraill i barhau â’i waith ar ran teuluoedd mewn profedigaeth a chreu byd lle mae llai o fabanod yn marw. Mae gallu cysylltu â chi am resymau marchnata ac ymgyrchu yn rhan bwysig o’n gwaith codi arian, gweithgareddau newid a phwrpas.

Mae codi arian ac ymgyrchu dros wella yn rhan bwysig o’n gweithgaredd marchnata a newid, ond ni fyddwn yn rhannu eich data ag unrhyw sefydliad, unigolyn neu gwmni arall i’w galluogi i ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata neu ymgyrchu, oni bai ein bod wedi sicrhau eich cydsyniad penodol, rhoddedig, gwybodus a diamwys i wneud hynny.

Efallai y byddwn yn agregu ac yn anhysbysu gwybodaeth bersonol fel na ellir ei chysylltu ag unrhyw berson penodol mwyach. Gellir defnyddio’r data dienw hwn at amryw ddibenion (megis recriwtio cefnogwyr newydd) neu i nodi tueddiadau neu batrymau yn ein sylfaen gefnogwyr bresennol. Mae’r data hwn yn helpu i lywio ein gweithredoedd a gwella ein hymgyrchoedd, cynhyrchion, gwasanaethau a deunyddiau.

Gallwch chi newid eich gwybodaeth bersonol a’ch dewisiadau ynglŷn â sut rydyn ni’n cysylltu â chi pryd bynnag y byddwch chi’n dewis.

Gallwch newid neu ddiweddaru eich dewisiadau cyswllt ar unrhyw adeg neu gysylltu â’n tîm Cefnogwyr trwy e-bost [email protected]

Os ydych chi wedi dewis derbyn cyfathrebiadau e-bost gan Our Sam o’r blaen ond nad ydych chi eisiau derbyn cyfathrebiadau e-bost mwyach, cliciwch y ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw un o’n negeseuon e-bost i’w dynnu oddi ar ein rhestr.

Mae Our Sam yn ystyried bod cadw’ch gwybodaeth yn ddiogel yn hanfodol bwysig. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o fesurau corfforol, sefydliadol a thechnegol i sicrhau ein bod yn gwneud hyn, ac yn atal mynediad heb awdurdod i’ch gwybodaeth bersonol – neu ei defnyddio neu ei datgelu.

Mae data a chronfeydd data electronig sy’n cynnwys data personol cefnogol yn cael eu storio ar systemau cyfrifiadurol diogel ac rydym yn rheoli pwy sydd â mynediad at y data hwnnw (gan ddefnyddio dulliau corfforol ac electronig). Mae ein staff yn derbyn hyfforddiant diogelu data ac mae gennym set o weithdrefnau a pholisïau diogelu data manwl y mae’n rhaid i staff eu dilyn wrth drin gwybodaeth bersonol.

Mae’r holl gofnodion copi caled a data yn cael eu rheoli’n ddiogel mewn storfa â chyfyngiadau mynediad.

Bydd pob ffurflen electronig sy’n gofyn am ddata ariannol yn defnyddio’r protocol Haen Socedi Diogel (SSL) i amgryptio’r data rhwng eich porwr a’n gweinyddwyr.

Os ydych chi’n defnyddio cerdyn debyd / credyd i roi neu brynu rhywbeth ar-lein trosglwyddir manylion eich cerdyn debyd / credyd yn ddiogel i’n darparwyr cardiau talu Stripe sy’n cydymffurfio â safon diogelwch data’r diwydiant cardiau talu (PCI-DSS) a gyhoeddwyd gan Safonau Diogelwch PCI Cyngor. Nid ydym yn storio unrhyw wybodaeth cerdyn talu.

Ni allwn warantu diogelwch eich cyfrifiadur cartref nac unrhyw wybodaeth a anfonir dros y rhyngrwyd neu unrhyw rwydwaith cyfathrebu cyhoeddus hygyrch ac mae defnyddio unrhyw wasanaethau cyfathrebu ar-lein ar risg y defnyddiwr ei hun.

Mae Our Sam wedi’i leoli yn y DU. Lle bynnag y bo modd, rydym yn storio ein data yn y DU neu yn yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae rhai sefydliadau a chwmnïau sy’n darparu gwasanaethau i ni yn trosglwyddo data personol i diriogaethau y tu allan i’r UE megis Canada, gwlad y mae Comisiwn yr UE yn ystyried bod ganddi safonau diogelu data digonol, neu i’r Unol Daleithiau nad oes ganddi gymeradwyaeth o’r fath gan yr UE. mewn perthynas â’i safonau diogelu data. Fodd bynnag, yn yr achos hwnnw, dim ond pan fydd sicrwydd cydnabyddedig y byddwn yn caniatáu trosglwyddiad o’r fath, fel bod y darparwr gwasanaeth yn aelod o Fframwaith Tarian Preifatrwydd yr UE-UD (ee Facebook, Twitter, LinkedIn) neu pan fyddwn wedi rhoi mesurau diogelwch eraill sy’n briodol yn gyfreithiol. a / neu gontractau ar waith i sicrhau bod eich data yn cael ei ddiogelu’n ddigonol yn unol â safonau preifatrwydd yr UE.

Dim ond cyhyd ag y bydd ei angen at y dibenion y cafodd ei gasglu y byddwn yn defnyddio ac yn storio gwybodaeth bersonol.

Rydym yn cymryd pob cam angenrheidiol i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei thrin yn ddiogel ac yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.

Mae ein polisi diogelu data yn nodi’r gwahanol gyfnodau yr ydym yn cadw gwybodaeth bersonol ar eu cyfer mewn perthynas â’r dibenion perthnasol hyn yn unol â’n dyletswyddau o dan y gyfraith diogelu data berthnasol. Mae’r meini prawf a ddefnyddiwn ar gyfer pennu’r cyfnodau cadw hyn yn seiliedig ar amrywiol ofynion deddfwriaethol; y pwrpas yr ydym yn cadw data ar ei gyfer; a chanllawiau a gyhoeddwyd gan awdurdodau rheoleiddio perthnasol gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). Mae gwybodaeth bersonol nad oes ei hangen arnom mwyach yn cael ei gwaredu’n ddiogel a / neu yn ddienw felly ni ellir eich hadnabod ohoni mwyach. Efallai y byddwn yn cadw rhywfaint o wybodaeth bersonol mewn archifau at ddibenion ymchwil hanesyddol, er y byddwn yn gwneud hyn mewn modd sy’n cydymffurfio â’r gyfraith diogelu data berthnasol.

Rydym yn adolygu’n barhaus pa wybodaeth a chofnodion personol sydd gennym, ac yn dileu’r hyn nad oes ei angen mwyach. Nid ydym byth yn storio data cardiau talu.

Fel rhan o’n haddewid i chi, rydyn ni am sicrhau eich bod chi’n gallu gwneud eich dewisiadau eich hun ynglŷn â sut rydyn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Rhan o hyn yw sicrhau eich bod yn deall eich hawliau diogelu data, a nodir fel a ganlyn:

 • Mae gennych rai hawliau mynediad mewn perthynas â’ch gwybodaeth bersonol. Byddwn yn cadarnhau a oes gennym eich data ai peidio ac, os oes gennym ni, yn darparu copi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym ni a gwybodaeth arall am sut rydyn ni’n prosesu’ch gwybodaeth o fewn amserlenni perthnasol (fel arfer gellir ymestyn mis ar gyfer ceisiadau syml ac amserlenni ar gyfer ceisiadau cymhleth) (Hawl Mynediad – Cais Mynediad Pwnc Data).
 • Yr hawl i gael eich gwybodaeth bersonol nad oes ei hangen arnom mwyach ei dileu o’n cofnodion (Hawl i gael eich Anghofio).
 • Yr hawl i gael gwybodaeth bersonol anghywir wedi’i diwygio (Hawl i Gywiro).
 • Yr hawl i ofyn i ni roi’r gorau i ddefnyddio’ch gwybodaeth mewn rhai sefyllfaoedd (Hawl i Gyfyngu Prosesu).
 • Yr hawl i wrthwynebu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei defnyddio ar gyfer marchnata neu broffilio (Hawl i Wrthwynebu).
 • Hawl (mewn rhai amgylchiadau) i gael copi o’ch gwybodaeth bersonol i’w hailddefnyddio mewn gwasanaeth arall (Hawl i Gludadwyedd Data).

Os hoffech gael mwy o fanylion am eich hawliau neu os hoffech eu harfer, e-bostiwch [email protected]

Rydym yn cadw’r hawl i ofyn am wybodaeth bellach i wirio’ch hunaniaeth (neu egluro’r wybodaeth rydych chi’n ei cheisio) pan fyddwn ni’n derbyn cais o’r fath.

Os ydych chi’n anfodlon â’r ymateb gan Our Sam gallwch gysylltu â Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y DU (ICO) fel a ganlyn:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth,
Tŷ Wycliffe,
Lôn y Dŵr,
Wilmslow,
Swydd Gaer,
SK9 5AF

Ffôn: 0303 123 1113 (cyfradd leol) neu 01625 545 745

Ffacs: 01625 524 510

Bydd unrhyw newidiadau a wnawn i’n polisi preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu postio ar y dudalen hon a, lle bo hynny’n briodol, yn cael eu hysbysu ichi trwy e-bost. Gwiriwch yn ôl yn aml i weld unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i’n polisi preifatrwydd.

Croesewir cwestiynau, sylwadau a cheisiadau ynghylch y polisi preifatrwydd hwn a dylid eu cyfeirio at [email protected]

Cofiwch, gallwch chi newid y ffordd rydych chi’n clywed gennym ni neu dynnu’ch caniatâd yn ôl i ni brosesu’ch manylion personol ar unrhyw adeg trwy gysylltu â [email protected]

Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ym mis Gorffennaf 2021.