Byw Gyda Cholli Babi

Y Tîm

Cyflwyno ein Bwrdd Ymddiriedolwyr

Hemant Maraj MRCOG, DFSRH, MSc (Med Ed)

Hemant yw Arweinydd Clinigol Gogledd Cymru ar gyfer Gwasanaethau Menywod ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, y Bwrdd Iechyd mwyaf yng Nghymru. Mae hefyd yn Obstetregydd a Gynaecolegydd Ymgynghorol yn Ysbyty Wrecsam Maelor, ac yn Uwch Ddarlithydd Clinigol ym Mhrifysgol Bangor. Mae’n teimlo’n angerddol am ddatblygu ymchwil ac addysg glinigol i gefnogi gwelliant parhaus i ofal iechyd menywod, a hefyd gwella gofal menywod a theuluoedd sy’n profi colled o ganlyniad i gamesgoriad, genedigaeth farw a marwolaeth newyddenedigol trwy addysg, hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth.

Hemant Maraj
Karen Roberts

Karen Roberts BA (Anrh) RGN RM

Mae Karen Roberts yn Noddwr o fewn Gwasanaethau Menywod ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae ganddi dros ugain mlynedd o brofiad ym maes Nyrsio a Bydwreigiaeth, ac angerdd am wella gwasanaethau i ferched a’u teuluoedd. Mae Karen wedi gweithio gyda chydweithwyr ledled Cymru i hwyluso datblygiad arweinyddiaeth ac mae yn ei blwyddyn olaf o MSc mewn Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd. Mae ganddi ddiddordeb arbennig ym mhrofiad cleifion, gan ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth i nodi meysydd ac arferion ar gyfer gwella.

Edward Morris BSc MA

Ed yw cyd-gyfarwyddwr a sylfaenydd y cwmni theatr cymhwysol 2engage CIC. Am 18 mlynedd mae wedi defnyddio dulliau creadigol i archwilio materion cymdeithasol anodd. Mae’n ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Caer lle mae’n hyfforddi myfyrwyr i ddod yn hwyluswyr, athrawon a phobl greadigol yn y dyfodol ac mae wedi mynychu a chyflwyno mewn cynadleddau yn y Ffindir, Estonia, Sbaen a Rwmania gan rannu dulliau creadigol o ymgysylltu â’r gymuned yn effeithiol. Fel cyfarwyddwr, mae’n llywio 2engage wrth gyflawni ei fison i godi ymwybyddiaeth, herio canfyddiadau a dechrau sgyrsiau. Mae Ed yn angerddol am chwalu’r tabŵ sy’n ymwneud â cholli babanod trwy ddod â’i arbenigedd i’r elusen. Mae Ed wrth ei fodd yn beicio, coginio a theithio.

Edward Morris
Philippa

Philippa Davies (BSc, MSc)

Biolegydd ôl-raddedig a chyn-ddarlithydd mewn bioleg a ffisioleg, Rheolwr Cyllido Sefydliad Neumark, Mam mewn profedigaeth, Sylfaenydd Our Sam a Mam Sam. Hefyd yn awdur a dramodydd creadigol, tarddodd Our Sam o ddrama o’r enw ‘Dancing in the Wings’ a ysgrifennwyd gan Philippa, ac a berfformiodd ar y llwyfan ac yn ddiweddar ar-lein, yn seiliedig ar golli Sam, a oedd yn farw-anedig yn 2012.

Rebecca Prytherch

Rebecca yw Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Neumark, ac mae ganddi yrfa lwyddiannus mewn dylunio mewnol / rheoli prosiect a datblygu busnes yn Llundain a Swydd Amwythig lle mae hi bellach yn byw gyda’i phartner, pedwar o blant a menagerie o anifeiliaid. Mae Rebecca yn awyddus i chwalu’r rhwystrau sy’n gysylltiedig â cholli babanod, ac mae ei chefndir helaeth ym maes datblygu busnes ac ariannu elusennau yn rhoi cryfder mawr i fwrdd ymddiriedolwyr Our Sam.

Lydia Orford MSc

Mae Lydia yn fam i ddau fachgen ac un babi angel a gollwyd oherwydd camesgoriad yn 2011. Mae Lydia yn gweithio ym maes Iechyd y Cyhoedd ac mae ganddi radd mewn Maeth a Gradd Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus. Mae Lydia yn un o aelodau sefydlu Côr Our Sam’s Our Stars, ac mae’n angerddol am godi ymwybyddiaeth o golli babanod a chwalu’r tabŵ o siarad am golli babanod.

Latest News

Our Stars Choir

Talking Out Loud

Blog Categories