Our Sam Elusen
/ / Croeso i wefan newydd Our Sam

Croeso i wefan newydd Our Sam

Wrth i ni ddechrau yn Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod 2021, rydym yn falch iawn o’ch croesawu i wefan newydd Our Sam.

Roeddem am sicrhau bod popeth a wnaethom yn dod o geisiadau rhieni a theuluoedd yr oedd colli babanod yn effeithio arnynt, a’r rhai sy’n cefnogi rhieni a theuluoedd mewn profedigaeth, naill ai’n broffesiynol neu’n bersonol, felly dyma hi.

Beth allwch chi ei ddisgwyl o’r wefan newydd?

Mae Our Sam yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth, a gwella cefnogaeth i unrhyw un y mae colli babanod yn effeithio arno yn dilyn camesgoriad, terfynu am resymau meddygol (TFMR), genedigaeth farw a marwolaeth newyddenedigol. Felly dyma ychydig o’r hyn y gallwch chi ei ddisgwyl …

Siarad yn uchel

I ddechrau, mae gennym ein blogiau newydd, misol, ‘Talking out Loud’. Bob mis bydd gennym ddarn wedi’i ysgrifennu gan:

  1. Rhywun sy’n cael ei effeithio’n bersonol gan golli babanod i adrodd ei stori, ac yn ein mis cyntaf, mae gennym stori Jasmine gan y fam Holly Coe, a heddiw, ar y diwrnod y bydd y wefan newydd yn cael ei lansio fyddai pen-blwydd Jasmine yn 6 oed, felly heddiw rydyn ni’n anfon popeth ein cariad at Holly a’i theulu.
  2. Unigolyn sy’n broffesiynol, trwy ei waith, yn cefnogi pobl y mae colli babanod yn effeithio arnynt i siarad am eu rôl. Yn ein mis cyntaf, mae gennym Lucy Dobbins, Bydwraig Profedigaeth o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yng Ngogledd Cymru.
  3. Sefydliad sy’n canolbwyntio ar gefnogi pobl y mae colli babanod yn effeithio arnynt. Bydd hwn yn ddarn sbotolau i dynnu sylw at y gwaith maen nhw’n ei wneud. Yn ystod ein mis cyntaf, rydym wrth ein bodd mai Sands UK yw ein sefydliad sbotoleuadau, yr elusen marw-enedigaethau a marwolaeth newyddenedigol fwyaf yn y DU.

Hefyd…. nid yn unig y byddwn wedi ysgrifennu blogiau ar y wefan bob mis, ond lle bynnag y gallwn, mae gennym hefyd ein Podlediad ein hunain a byddwn hefyd yn cyhoeddi cyfweliadau podlediad gyda’r rhai sy’n ysgrifennu’r blogiau. Felly, yn ein mis cyntaf ar dudalen podlediad ein hadran ‘Talking out Loud’ byddwch yn gallu gwrando ar gyfweliadau â Clea Harmer, Prif Swyddog Gweithredol Sands UK, a Holly Coe, mam Jasmine.

Yma am Gymorth

Yfory, 9 Hydref, ar ddiwrnod cyntaf Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod 2021, byddwn yn cyhoeddi lansiad ein hadnodd cymorth cyfeirio newydd ar-lein. Nid ydym yn mynd i ddweud gormod mwy yma am hynny nawr, gan y bydd yna ysgrifennu llawn yfory, yn ddiangen i ddweud ein bod ni ar ben ein digon i lansio’r adnodd hwn, i gefnogi rhieni mewn profedigaeth a theuluoedd a gweithwyr proffesiynol sy’n darparu cefnogaeth ac arweiniad i unrhyw un y mae colli babanod yn effeithio arno, diolch i arian a ddarparwyd gan Sefydliad Teulu Williams, Sefydliad Neumark, a’r Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfa fel elusen ddewisol gan Gyngor Bwrdeistref Wrecsam.

Our Stars Côr

Os ydych chi wedi bod yn dilyn datblygiad Our Sam fel elusen dros y flwyddyn ddiwethaf, byddwch chi’n gwybod bod gennym ni gôr ar-lein gwych bellach sy’n cynnwys rhieni sydd wedi’u heffeithio gan golli babanod o bob rhan o’r DU, dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Côr gwirfoddol hyfryd Steve Taylor.
Fe welwch wybodaeth lawn am y côr, a bydd yr aelodaeth yn agor eto ar ôl yfory, a’u perfformiad cyhoeddus cyntaf yn ein Noson Gala yn Theatr Clwyd yng Ngogledd Cymru.
Maent eisoes wedi bod trwy anturiaethau gwych gyda’i gilydd, a phob mis, mae’r aelodau’n ysgrifennu eu blog eu hunain i adael i chi wybod beth maen nhw wedi bod yn ei wneud. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych, maen nhw’n wych!

Tudalen Rhoddion

Bellach mae gennym dudalen rhoddion, ar gyfer unrhyw un a hoffai gefnogi’r gwaith a wnawn.

Beth arall?

Nid yw Our Sam yn hoffi eistedd yn ei unfan o ran datblygu gweithgareddau a mentrau newydd i gefnogi unrhyw un y mae colli babanod yn effeithio arno, felly byddwn yn gadael gweddill taith y wefan i chi, ac yn cadw llygad yn ôl wrth i ni esblygu trwy’r amser. .

Mae colli babanod yn dabŵ yr ydym yn ei dynnu i lawr un fricsen ar y tro, ochr yn ochr â’r holl elusennau rhyfeddol eraill y byddwn yn tynnu sylw atynt yn ystod y misoedd nesaf. Os ydych chi’n rhiant mewn profedigaeth, cofiwch, nid ydych chi ar eich pen eich hun, rydyn ni’n iawn yma, ac yfory fe welwch chi fwy am sut y bydd ynysu heb gefnogaeth yn dilyn colli babi yn fuan yn gobeithio dod yn beth o’r gorffennol.

Gobeithio eich bod chi’n hoffi’r wefan newydd, ac os oes unrhyw beth yr hoffech i ni ystyried ei ychwanegu, yna cysylltwch trwy ein hadran Gyswllt, byddwn ni bob amser yn gwrando.

15fed Chwefror 2020 – Mae’r awdur Philippa eisiau codi ymwybyddiaeth o golli babanod gyda chynhyrchu theatr

https://www.rhyljournal.co.uk/news/18238346.writer-philippa-wants-raise-awareness-baby-loss-theatre-production/

21ain Chwefror 2020 – ‘Datblygais ffobia o fabanod ar ôl stil dinistriol genedigaeth a chamweinyddiadau lluosog ‘

https://www.walesonline.co.uk/news/health/flintshire-wrexham-ivf-pregnancy-unison-17775135

23ain Medi 2019 – Arweiniodd y fam alarus y gwnaeth ei phrofiad torcalonnus o farwenedigaeth iddi greu drama

https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/grieving-mum-whose-heartbreaking-experience-16892610