Byw Gyda Cholli Babi

Colled Babi SOS

Y cyfeirlyfr cynhwysfawr cyntaf o gefnogaeth i unrhyw un y mae colli babi yn effeithio arno

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi datblygiad SOS Baby Loss, ein hadnodd newydd ‘syml, ar-lein, cyfeirio’ ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio cefnogaeth yn dilyn camesgoriad, terfynu am resymau meddygol (TMFR), genedigaeth farw neu farwolaeth newyddenedigol.

Dyma’r cyfeirlyfr ar-lein cynhwysfawr un-stop cyntaf yn y DU, ar gyfer unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan golli babanod, neu unrhyw un sydd angen darparu cefnogaeth ac arweiniad i rieni a theuluoedd mewn profedigaeth.

Bydd y cyfeirlyfr yn cynnwys yr holl ddarparwyr cymorth, a bydd yn hawdd ei gyrchu’n uniongyrchol trwy wefan Our Sam, neu trwy’r ‘cerdyn cymorth’ a ddarperir i weithwyr gofal iechyd proffesiynol, arweiniad a chymorth i’w ddefnyddio ar gyfer cyfeirio arwyddion un i un neu i’w roi allan i rieni mewn profedigaeth am hunan-gyfeirio. Gall gweithwyr proffesiynol ddefnyddio’r cyfeirlyfr hefyd i wella eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth eu hunain o gefnogaeth i rieni mewn profedigaeth neu eu hunain.

Pryd fydd SOS Baby Loss ar gael i chi?

Bydd SOS Baby Loss yn cael ei gyflwyno’n raddol, gan ddechrau gyda pheilot caeedig gydag Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Merched Lerpwl, yn lansio ar 11 Hydref 2021.

Bydd SOS Baby Loss ar gael i’w ddefnyddio’n ehangach o fis Ionawr 2022. Bydd cwmpas y cyfeirlyfr yn cael ei gyflwyno trwy 2022, gyda’r nod o gwmpasu Ynysoedd Prydain gyfan erbyn diwedd 2022.

LlwyfanSylw i’r cyfeiriadurAr gael
1Cymru a Gogledd Orllewin LloegrCanol Ionawr 2022
2Gogledd Ddwyrain LloegrDiwedd Chwefror 2022
3Canolbarth LloegrDiwedd Mawrth 2022
4De Orllewin LloegrDiwedd Ebrill 2022
5De Ddwyrain LloegrDechrau Mehefin 2022
6Yr AlbanDiwedd Medi 2022
7N.IrelandDechrau Rhagfyr 2022
Rholio Colli Babanod SOS
Tîm Colli Babanod SOS

Rydyn ni’n gobeithio cael tîm bach yn ei le yn gynnar yn 2022 ar gyfer Cymru a Lloegr, ac ym mhob rhanbarth cenedlaethol erbyn diwedd 2022. Eu rôl fydd yn gyson, tyfu, datblygu a monitro’r cyfeirlyfr, a chyflwyno’r gefnogaeth ar draws pob sector i sicrhau y bydd gan unrhyw un sydd angen darparu unrhyw fath o gefnogaeth ymhen amser wybodaeth am Golli Babanod SOS.

Bydd y cyfeiriadur yn tyfu ac yn esblygu’n gyson, a byddwn bob amser yn ymdrechu i ymateb i newid ac angen, er mwyn sicrhau bod y cyfeiriadur hwn yn parhau i fod y ffrind gorau y gall fod i rieni, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol, gan sicrhau bod y gefnogaeth gywir yn cael ei hadnabod ar yr adeg iawn.

Ein nodau gyda Cholli Babi SOS

Mae yna lawer o ddarparwyr cymorth colli babanod anhygoel allan yna. Trwy SOS Baby Loss, rydym am wneud taith drawmatig colli babanod yn haws ei reoli i bawb dan sylw, trwy eich helpu i ddod o hyd i’r gefnogaeth honno.

Ein nodau yw:

• Creu’r adnodd cyfeirio ar-lein cyntaf, cynhwysfawr, un stop, syml ar gyfer unrhyw un y mae colli babanod yn effeithio arno, neu’n gweithio gyda phobl yn dilyn camesgoriad, TFMR, genedigaeth farw a marwolaeth newyddenedigol yn y DU
• Galluogi pob rhiant a theulu mewn profedigaeth sydd eisiau cefnogaeth, p’un a ydynt wedi colli babi yn ddiweddar, neu ar unrhyw gam yn eu bywyd, i nodi a chael gafael ar gymorth yn hawdd pan fydd ei angen arno
• Cefnogi gweithwyr proffesiynol cymorth gofal iechyd, arweiniad a lles o bob sector, er mwyn gallu cyfeirio rhieni a theuluoedd mewn profedigaeth yn hawdd ac yn effeithiol at y gefnogaeth gywir
• Darparu adnodd a fydd yn helpu pobl yn haws agor sgwrs sy’n aml yn anghyfforddus ac yn anodd, mewn ffordd gefnogol ac adeiladol trwy ddarparu Cerdyn Cymorth yn uniongyrchol neu ei ymgorffori mewn gwefan

Cydweithio

Hoffem ddiolch i’r holl elusennau, sefydliadau ac unigolion sydd wedi ein cefnogi yn natblygiad cynnar SOS Baby Loss. Mae’r adnodd hwn ar gyfer pawb, ac mae gweithio gyda’n gilydd yn cyflawni cymaint mwy.

Byddwn yn ymchwilio i ddulliau cydweithredol a newydd i sicrhau ymwybyddiaeth eang o Golli Babanod SOS, unwaith y bydd yr adnodd wedi’i gyflwyno’n llawn.

Cysylltwch â ni

Os ydych chi’n ddarparwr cymorth ac nad ydym wedi cysylltu â ni eto i’ch cynnwys yn SOS Baby Loss, cysylltwch â ni trwy e-bostio [email protected] gan ychwanegu ‘Cais am gael ei gynnwys yng nghyfeiriadur Colli Babanod SOS’ yn y blwch pwnc.

Gyda diolch i’n cyllidwyr

Hoffem ddweud diolch enfawr i’n cyllidwyr anhygoel, sydd wedi ein galluogi i greu Colli Babanod SOS;

Latest News

Our Stars Choir

Talking Out Loud

Blog Categories