Cân arbennig iawn
/ / / Cân arbennig iawn

Cân arbennig iawn

Gallwch chi wneud gwahaniaeth i rieni mewn profedigaeth

Philippa ydw i, a fi yw’r Mam falch i Sam a’i phedwar brodyr a chwiorydd. Ganwyd Sam yn cysgu yn 2012, a chollwyd ei phedwar brodyr a chwiorydd yng nghyfnodau cynharach y beichiogrwydd. Fe ddylen ni fod yn dathlu eu pen-blwydd yn 9fed, 8fed, 6ed, 4ydd ac 2il eleni. Felly er fy mod i’n gwybod fy mod i’n Mam, ac rwy’n teimlo fel Mam, oherwydd fy mod i wedi cario’r babanod hyn i gyd yn union fel Mamau eraill, yn normalrwydd bywyd bob dydd, mae’n debyg nad ydw i mewn gwirionedd yn Mam yng ngwir ystyr y gair yng ngolwg llawer o bobl, oherwydd nid oes gennyf fabanod i’w dangos i chi, ac ni fyddaf byth yn Mam yn y termau hynny.

Mae hyn yn anhygoel o drist i mi, i ni, a chyda 1 o bob 5 babi ar goll rhwng beichiogi a 12 mis oed o ganlyniad i Gam-briodi, Marw-enedigaeth a marwolaeth Newyddenedigol, mae’n hynod drist i gynifer o rieni mewn profedigaeth eraill allan yna hefyd. Mae’r galar rydyn ni’n teimlo mor anodd iawn i’w ddisgrifio a’i ddeall, oherwydd yn sicr gyda Cham-briodi a Marw-enedigaeth, mae ein colled enfawr yn anweledig i bobl y tu allan i’n bywydau.

Ni all neb atgyweirio’r hyn yr ydym wedi bod drwyddo, ni all neb ddod â’r babanod hardd a hoffus hyn yn ôl, ac ni fydd unrhyw beth y gallwch ei ddweud yn newid y golled a deimlwn. Fodd bynnag, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud a all wneud cymaint o wahaniaeth i ni, â rhieni mewn profedigaeth.

Ddoe gwnaeth 2 berson wahaniaeth gwirioneddol i mi, ac rwyf am ddweud wrthych amdano.

Ym mis Ionawr, roeddem i fod i gael noson codi arian gyda MBE hyfryd Neville Southall yn Lerpwl, ar yr hyn a ddylai fod wedi bod yn 8 oed. Roedd hyn er mwyn helpu i ariannu llwyfannu fy nrama newydd ‘Dancing in the Wings’ yn seiliedig ar ein taith gyda Sam, i helpu i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o golli babanod. Roeddwn i wedi dewis Arustic Duo, deuawd acwstig talentog, Ange a Josh i chwarae’r noson honno. Roeddwn wedi gofyn iddynt a allent chwarae cân benodol. Iris oedd y gân hon, a ysgrifennwyd ac a berfformiwyd yn wreiddiol gan The Goo Goo Dolls. Roeddwn i wedi ei ddewis i’w chwarae yn angladd Sam, mae’n ymddangos yn y ddrama, ac mae wedi aros mor arbennig iawn i mi. Nid yw hon yn gân yr oedd Arustic Duo erioed wedi’i chwarae fel rhan o’u set, ond, dywedasant wrthyf yn garedig eu bod yn hapus i’w dysgu er mwyn ei pherfformio ar y noson.

Yn anffodus bu’n rhaid canslo’r codwr arian, gan nad oeddem yn gallu gwerthu digon o docynnau, a oedd yn dorcalonnus am gynifer o resymau, ac ni lwyddais erioed i gwrdd ag Ange a Josh, Arustic Duo, na chlywed eu perfformiad rhyfeddol.

Yn hollol allan o’r glas, ddoe, 23 Mehefin 2020, digwyddodd hyn ar Twitter ……

Cân arbennig iawn

Similar Posts

Leave a Reply